Dersler

 

Ortak Beceriler

Beceri; öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması hedeflenen; bilgi gerektiren ve performans içeren kapsamlı bir eylemdir. Öğrencilerde bu beceriler geliştiğinde aşağıda ifade edilen davranışlar gözlemlenir.

Eleştirel düşünme:Olay ve durumlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, benzerlik ve farklılıkları ayırt etme, etkili soru sorma, mantısal çıkarımlarda bulunma vb.

Yaratıcı düşünme: Olaylara farklı açılardan bakma, bir düşünceyi geliştirme ve değişik şekillerde kullanma, orijinal ürünler geliştirme vb.

İletişim kurma: Etkili konuşma, etkili dinleme, etkili yazma, eleştiriye açık olma, grup içinde işbirliği yapma, beden dilini kullanma vb.

Problem çözme: Günlük yaşamında karşılaştığı problem durumunu fark etme, farklı çözüm yolları üreterek uygun olanını seçme vb.

Araştırma - sorgulama: Bilgi toplamak için kaynağa ulaşma, ulaştığı bilgileri yorumlayarak sonuç çıkarma vb.

Bilgi teknolojilerini kullanma: Bilgiyi araştırırken, işlerken, sunarken ve değerlendirirken teknolojik ürünleri amacına uygun olarak kullanma vb.

Girişimci olma: Sosyal ilişki ve iletişimde hızlı düşünüp karar verme, bir gruba rehberlik etme ikna yeteneğine sahip olma vb.

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma: Zengin bir söz dağarcığına sahip olma, okunanı-dinleneni-görüleni doğru olarak anladığını gösterir uygun tümceler kurma, duygu ve düşüncelerini anlaşılır ve doğru tümcelerle ifade etme vb.

Bu beceriler aktif öğrenme ortamlarının sağlandığı, bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı, öğrencinin merkeze alındığı, bireysel farklılıkların ön plana çıkarıldığı, zengin ve mutlu öğrenme-öğretme ortamlarında uygulanan etkinlikler yoluyla öğrencilere kazandırılabilmektedir.