Projeler

 

 

İNOVASYON İÇİN EĞİTİM ŞART

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

 Mustafa Kemal ATATÜRK

            Bulunduğumuz yüzyıl öğrencilerinin günlük sorunlarını çözebilecek ve toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunabilecek becerilere sahip olması gerekliliği, eğitimin niteliğini ve standardını etkileyen önemli bir faktördür. 21. yüzyıl becerileri, STEM okuryazarlığı çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu beceriler uyum sağlayabilme, iletişim, sıra dışı problemleri çözebilme, kendi kendini yönetme ve geliştirme, sistemler çerçevesinde düşünebilme becerileri olarak ifade edilmektedir. Buna göre, bireylerin alanyazında farklı terimlerle ifade edilen bu becerileri günlük yaşamda geliştirme ve kullanma gereklilikleri, STEM okuryazarlığının önemini yeterince artırmaktadır. STEM Eğitimi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında beceri ve yetkinlik kazanmaları için öğrencilerin eğitilmesidir. STEM eğitimi öncelikle sınıf içinde başlayan ve okul sonrası devam eden bir öğrenme süreci içerisinde yorumlanmalıdır.

Amaç

            Okulumuzda yürütülen Çoklu Çözümler Projesi ile öğrencilerin STEM becerilerini geliştirerek geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. STEM uygulamaları ile bilgiyi üreten bir toplum olma yolunda, araştıran, sorgulayan, bugünü tasarlarken geleceğimizi inşa edecek olan bilim insanları yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren STEM alanlarına olan ilgi ve motivasyonlarını artırmak ve meslek seçimlerinde kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

            Çoklu Çözümler Projesi, 2015-2016 öğretim yılında 3. ve 4. sınıf düzeyinde hayata geçirilmiştir. 3. ve 4. sınıflarda fen bilimleri ve bilişim teknolojileri dersleri kapsamında uygulanan proje, 2016-2017 öğretim yılında 5. sınıflarda fen bilimleri dersi kapsamında uygulamaya konulmuştur.

            Proje kapsamında Program Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (PGÖDEM) uzmanları, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenleri ortak çalışmaları ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğrenme süreçleri tasarlanmaktadır. Hazırlanan öğrenme süreçleri çoğunlukla gerçek hayat senaryoları üzerine kurulu, çözülmesi gereken bir problem içeren, öğrencileri mühendislik tasarım sürecini izleyerek ürün geliştirmeye yöneltecek şekilde kurgulanmaktadır. Öğrencilere, disiplinler arası bir yaklaşım ile yorumlanmış, gerçek yaşam ile ilişkilendirilmiş problemler verilmekte ve çözüm sürecinde inovatif düşüncelerini özgürce tasarlayarak ürüne dönüştürebildikleri bir keşif ortamı sunulmaktadır. Bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrencilerin kodlama eğitimi ile eleştirel ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmek, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilmelerini ve problem çözmek için gerekli değişken ve işlemleri belirleyebilmelerini, kullandıkları fen bilimleri simülasyon programları ile sanal ortamda deney düzeneği hazırlamalarını, 3 boyutlu modelleme programları ile yaratıcılık ve tasarım becerileri kazanmalarını, eğitsel oyun geliştirebilmelerini ve yeni teknolojiler tasarlayabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

        Proje kapsamında uygulanan öğrenme süreçlerinin, öğrencilerin hem davranışsal hem de bilişsel gelişimine önemli katkılarda bulunduğu öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Tasarım sürecinin, öğrencilerin ürün ortaya çıkarması, önerilen malzemelerden ihtiyacı olanı ihtiyacı kadar kullanması, işbirliği yapması, cesur davranması, verilen bir görevi tamamlaması ve değerlendirme yapmayı öğrenmesi noktalarında ilerleme sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin psikomotor becerileri ve üst düzey düşünme becerileri ile iletişim becerilerinde fark edilebilir şekilde gelişim gösterdikleri belirtilmiştir.