GK University - шаблон joomla Создание сайтов

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Politikamız

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Sağlık Merkezinin amacı; öğrenci ve çalışanların sağlık kapasitesini yükseltmek, çalışana ve öğrenciye okul ortamından gelebilecek zararları önlemek, çalışan ile iş, öğrenci ile eğitim faaliyetleri arasındaki uyumu sağlamaktır.


Vakıf Sağlık Merkezinin Amaçları Doğrultusunda Verdiği Hizmetler;

  • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  • Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında,
  • Okula yeni başlayan öğrencilerin ve çalışanların kabul muayeneleri,
  • Lisanslı sporcuların spora başlangıç ve periyodik muayeneleri, 
  • Aşılamalar ve Sağlık Bakanlığı - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan rutin aşılamaların takip ve gözetimi,
  • İhtiyaca göre sağlık taramaları,
  • Çevre sağlığı - sanitasyon hizmetleri , okul sağlık gezileri ile gıda ve gıda nevi işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi, içme suyu vasfına uygun suyun periyodik analizleri yer almaktadır


Geliştirici Sağlık Hizmetleri

Sağlık eğitimi olarak tanımladığımız geliştirici sağlık hizmetleri kapsamında; ağız - diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme, ilkyardım, madde bağımlılığı, AIDS, cinsel eğitim gibi konularda sürekli eğitimler verilmekte, bunun yanısıra sağlıkla ilgili özel günlerde veya ihtiyaca ilişkin belirlenen konularda öğrenci ve çalışanlara eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar gerektiğinde üniversite desteği alınarak yürütülmektedir.


Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak tanımladığımız bu başlık altında öğrencilerin ve çalışanların poliklinik başvuruları değerlendirilerek tedavileri yapılmakta, tetkikler istenmekte, gerektiğinde ise 2. veya 3. basamak sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinde bulunulmaktadır. Sağlık merkezimiz tarafından takibi yapılan öğrenci ve çalışanlarımızın tıbbi müşahedesi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.


Acil Sağlık Hizmetleri 

Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç olduğunda sağlık ünitelerimiz, tam teşekküllü acil yardım ambulansı ile bir doktor, bir paramedik ve bir sürücüden oluşan acil sağlık ekibiyle beraber acil müdahelelerde bulunmaktadır. Ambulans hizmetleri kapsamında kampüste haftanın yedi günü, 07:00-20:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet ve hospitalizasyon gerçekleştirilmektedir.

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Öğrencilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri Danışma Rehberlik merkezi ile ortaklaşa bir ekip anlayışı içinde yürütülmektedir.

Öğretmen ve personelimizin, başvurularıyla beraber, gereken durumlarda "psikoanalitik yönelimli bütüncül psikoterapi" danışma ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI'NDA ÇEVRE SAĞLIĞI VE SANİTASYON HİZMETLERİNDEN...

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi çalışmalarının tümü olarak tanımlanırken bunun içerisinde "Sağlıklı Okul Çevresi" ayrıca bir önem taşımaktadır. Sağlıklı okul hayatı, güvenilir ve sağlıklı fizik ve sosyal çevreyi sağlamayı amaçlarken okullardaki çevrenin sağlık koşullarına uygun olmasının da çok önemli gerçekleri vardır:

1) Günlük yaşamlarının önemlice bir kısmını okulda geçiren öğrenci ve çalışların okul ve çevre koşullarından etkilendikleri bilinmektedir. 

2) Okul çevresinin öğrencilere örnek oluşturacak şekilde olması gereklidir. 

3) Okul çağı öğrenciler için özellikli bir dönemdir.

Bu nedenle okullarda çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetlerine özel önem gösterilmelidir.

Bu evrensel değerlerden güç alarak TED Ankara Koleji Vakfı Okulları çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetlerini Vakıf Sağlık Merkezi Müdürlüğü'nün öncülüğünde, bir ekip anlayışı içerisinde diğer birimlerle ve gerektiğinde okul dışı kurumlarla ilişkilenerek sürdürmektedir

Çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetleri içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalarımızın bir kısmını sizlerle paylaşmak istedik.

A) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nda yaklaşık 5700 öğrenci ve 700'e yakın çalışan ile yine bir takım destek hizmetlerinde görev alan müstecir firma çalışanları bulunmaktadır. Toplu yaşanılan yerler ve özellikle Kampüs'ümüz düşünüldüğünde, yoğun bir nüfusun buluduğu dikkate alınırsa; içme ve kullanma sularımızın bir hassasiyet içerisinde, gerekli titizlikle değerlendirilmesi gerektiği ortadadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kendisine içme ve kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılmasını görev olarak üzerine alan ve yine bir ekip anlayışı içerisinde kurum içi ve kurum dışı disiplin ve birimlerle beraber çalışan Vakıf Sağlık Merkezi Müdürlüğü'müz periyodik olarak/düzenli aralıklarla içme kullanma sularını okul çoğrafyası içerisindeki değişik noktalardan örnekler alarak T.C. Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü'ne analize göndermektedir.

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz su numunelerinin alınıp analize gönderilme işleminin periyodu özelliği olan dönemlerde daha da sıklaştırılmaktadır. 24/08/2005 tarihinde almış olduğumuz su numunelerinin analiz sonuçları 29/08/2005 tarihinde İl Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan Vakıf Sağlık Merkezi Müdürlüğü'müze gelmiştir. İçme ve de kullanma sularının niteliği fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak sanitasyon suyu özelliğine uygundur.

Bu çalışmalarımızı geçmiş yıllardan bu yana sürdürdüğümüz gibi devamında da daha bir titizlikle sürdürülecektir.

B) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın çevre sağlığına verdiği önem okul binalarının iç ortamlarının dışında ve hemen yanı başında olan çevre düzenlemesini de kapsamaktadır. Yeşil alanlarımız/bitki örtümüz geliştirilerek zenginleştirilirken bu alanların bakım işleri içerisinde; kaliteli toprak ve gübreleme sırasında Kampüs etrafından gelebilecek olan arılara karşı öğrenci ve de çalışanlarımızı korumaya yönelik olarak Kampüs çevresinde gerekli mesafede bal kapları/bal kafesleri yerleştirilmiştir. Burada ki amaç; doğa ile bir bütün olan arıları öldürmeden uzaklaştırmak iken esas amacımız ise öğrenci ve çalışanlarımızın arılar tarafındanm sağlıklarının tehdidini önlemektir. Yine bu amaçla yaptığımız çalışmalar göstermektedir ki arılardan etkilenen öğrenci ve çalışanlarımızın sayısında azalma olmuştur. Oluşan vakalara sağlık müdahalesinde bulunabilmek için; Ana Sınıfları'nda, İlköğretim I.Kademe'de, II.Kademe'de, Lise'de, İdari Bina'da hekim ve hekim dışı sağlık personeli görev aldığı gibi yine oluşabilecek acil vakalarda "acil ambulans hizmetlerinden" yararlanılmaktadır.

C) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nda eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerimiz ve çalışanlarımız okulumuz tarafından organize edilen ve yemekhanelerde gerçekleştirilen öğle yemeği hizmetlerinden, kantin hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Gıda ve gıda nev-i işlerle ilgilenen, gıda üretiminde ve sunumunda bulunan müstecir firma çalışanlarının sağlık kontrolleri (aktif tbc ve portör), muayeneleri ilgili müstecir firma yetkilileri ile beraber paylaşılmakta ve denetlenmektedir. Bu konu ile ilgili düzenli aralıklarla "Okul Sağlık Gezisi" gerçekleştirilmekte ve bu sonuçlar raporlandırılmaktadır.