Tarih

TARİH

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde Tarih dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeye göre dört yıllık bir programı kapsamaktadır. Tarih Dersi Öğretim Programlarında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri esas alınmıştır.

Bu doğrultuda Tarih Zümresi olarak amacımız;

 • Öğrencilerin geçmişten günümüze insanlığın mirasını kavramaları,
 • Yerel, ulusal ve dünya ölçeğinde farklı konulara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmaları,
 • Türk milletinin ve kültürünün geçmişten bugüne gelişimini kavramaları,
 • Tarihsel olay ve olguları, çağın değişkenleri içerisinde eş zamanlı olarak değerlendirebilmeleri ve karşılaştırmalı olarak neden-sonuç ilişkisi içinde analiz etmeleri,
 • Geçmişte yaşanan olayları farklı bakış açılarıyla, objektif olarak değerlendirebilme becerisi kazanmaları,
 • Tarihteki değişim ve sürekliliği kavramaları,
 • Tarihsel empati kurarak demokratik bir tarih bilinci geliştirebilmeleridir.

9.SINIF TARİH DERSİ

9.Sınıf Tarih Dersi kapsamında, Tarih Bilimi’nin kapsamı ve yöntemi ile İlk ve Ortaçağ Uygarlık Tarihi konuları işlenmektedir.
Derslerimizde, Tarih 9 Çalışma Kitabı (TED Yayınları) okutulmaktadır.

10. SINIF TARİH DERSİ

10.Sınıf Tarih Dersi kapsamında, Ortaçağ ve Yeniçağ’da Avrupa’nın ve Osmanlı Devleti ‘nin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel tarihi karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
Derslerimizde, Tarih 10 Çalışma Kitabı (TED Yayınları) okutulmaktadır.

11.SINIF TARİH DERSİ

11. Sınıf Tarih Dersi kapsamında 17.yy-20.yy arasında Avrupa’nın ve Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel tarihi karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

11. SINIF SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ

TM alanında seçmeli ders olarak verilen Uluslararası İlişkiler Dersi ile öğrencilerin;

 • Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını kavramaları ve doğru kullanmaları,
 • Uluslararası İlişkilerin çok boyutluluğunu kavramaları,
 • Küresel ve Bölgesel Sorunlar konusunda farkındalık kazanıp, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi kapsamında, 19.yüzyılın sonu-20.yüzyılın ilk yarısında Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel tarihi(Türk Devrim Tarihi) Dünya konjonktürü içinde karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile öğrencilerin;

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasındaki rolü ve önemini kavramaları,
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri ile devrimci yönünü kavramaları,
 • Milli Mücadele’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik koşullarını, dünya koşullarıyla paralel olarak değerlendirmeleri,
 • Türk Devrimi’nin anlam ve önemini kavramaları,
 • Devrim, insan hakları, ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, hukuk devleti, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyet, demokrasi, çağdaşlık kavramlarının ifade ettiği anlamları kavramaları amaçlanmaktadır.

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ

12. Sınıf Türkçe – Matematik alanında seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi ile öğrencilerin bilgiye dayalı, 20.Yüzyılın  başlarından  günümüze  kadar  dünyada  ve  Türkiye’de  meydana  gelen  gelişmelere ilişkin bilgi edinmeleri, Dünyada  meydana  gelen  siyasi,  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  bilimsel  gelişmelerin  Türkiye’ye etkileri  ile  bu  gelişmeler  karşısında  Türkiye’nin  tavrını  ve  20.  yüzyılda  Türkiye’nin  dünyadaki rolünü anlamaları, kendilerini  geliştirerek  21.  yüzyılın  gelişen  ve  değişen  gereksinimlerine  yanıt  verecek  bir donanım kazanmaları ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilmeleri, küreselleşen  dünyada,  siyasi,  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  bilimsel  olayların  çok boyutluluğunu farklı bakış açılarıyla ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmeleri  amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders, öğrencilerin TM alanından seçecekleri mesleklerin bazılarına da bilgi alt yapısı oluşturması açısından destek olmaktadır.

 TITC (TURKEY IN THE 20TH CENTURY - 20.YÜZYILDA TÜRKİYE)  DERSİ:

11. ve 12. Sınıf UB Programında, TM alanında yer alan bu ders ile Dünya’da ve Türkiye’de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası işbirliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları, terimleri ve     teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmek, konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.