Felsefe

FELSEFE DERSİ

Felsefe dersimizin amacı felsefe konularının ve öneminin yanı sıra, insanın siyasi, ahlaki, estetik ve değerleri olan bir varlık olduğunu belirtmek, öğrencilerimize bir probleme farklı alanlardan farklı bakış açıları ile yanıtlar verebileceklerini felsefe tarihinden örnekler vererek göstermektir. Bu örnekler aracılığı ile öğrencilerimizde eleştirel düşünmenin ve hoşgörü kültürünün yerleşmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Sorgulayan, araştıran, bütüncül bir bakış açısı geliştirebilen, sorumluluk sahibi, tartışan, yeniliklere açık, takım çalışması yapabilen, analitik düşünen, özgün fikirler üreten ve düşünmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

PSİKOLOJİ DERSİ

Dünya, bilgi birikimini toplumun ve insanlığın yararına kullanabilecek, araştırmacı, eleştirel düşünen, öz değer sahibi, duyarlılığı yüksek, problem çözme becerisine sahip bireylerin varlığını önemsemektedir. Bu anlamda psikoloji, bireyin kendini tanımasına, yaşamına ve başkalarının yaşamına objektif bakmasına, farkındalığının artmasına, düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisi geliştirmesine ve insan ilişkilerindeki dinamikleri daha iyi anlamasına yardımcı olur. Dersin amacı, öğrencilerimize Psikoloji biliminin alanına ait genel bir psikoloji bilgisi vermek, sözü edilen becerileri kazandırmak ve sağlıklı ilişkiler geliştirmelerini sağlayacak zenginliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

SOSYOLOJİ DERSİ

Sosyoloji dersimizin amacı; öğrencilerimizin hızla değişen toplumsal koşulları nesnel bir biçimde analiz etme imkanı sağlayan sosyoloji bilimi ile tanıştırmaktır. Öğrencilerimiz, sosyoloji biliminin üzerinde durduğu temel problemler ve kavramları öğrenirken; içinde yaşadıkları sosyal gurup ve kurumları, yaşamlarını çepeçevre saran süreçleri, olay ve olguları, küreselleşen dünyadaki yerlerini, toplumsal denetim mekanizmalarını, kültürel süreçleri, sosyal yapıdaki değişim ve gelişimin zorunluluğunu ve bunu etkileyen nedenleri fark edeceklerdir. Böylelikle birer 21.yüzyıl insanı olarak sosyal bir bilince sahip olmasını istediğimiz öğrencilerimizi toplumsal süreçleri analiz edebilen, sosyal bilim literatürüne hakim, toplumsal sorunlara duyarlı gençler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

TITC (TURKEY İN THE 20TH CENTURY)  DERSİ

Dünya’da ve Türkiye’de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası işbirliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları, terimleri ve teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmelerini konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunmalarını sağlama becerisini kazandırabilmeyi amaçlıyoruz.