Kimya

KİMYA

Yeni bilimsel bulgular ışığında gelişen teknoloji ile birlikte eğitim ve öğretimde birtakım yenilikler meydana gelmekte olup buna bağlı olarak farklı öğretim modelleri ortaya konmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan eğitim modelleri günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; sorgulayan, eleştiren, düşünen, kendini ifade eden, iletişim kurma becerileri yüksek, çözüm odaklı ve kritik düşünen, duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu düşünceden hareketle Türk Eğitim Derneği (TED) Özel Okullarında öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kimya öğretim programının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri de göz önüne alınmaktadır. Buna göre,  Okulumuzda Kimya Dersinin amacı:

Öğrencilerin, 

·  Kimya bilimi ve Kimya biliminin uygulanmasına yönelik yetenek ve becerilerini geliştirmelerini, 

·  Çalışma teknikleri ve güvenlik önlemleri de dâhil olmak üzere, kimyada kullanılan bilimsel araç ve gereçlerle ilgili bilgiye sahip olmalarını,

·  Kimya bilimi uygulamalarının bireye, topluma ve çevreye hem faydalı hem de zararlı olabileceği bilinci kazanmalarını,

·  Bilimsel teori ve yöntemlerin geliştirildiğini ve gelişmeye devam ettiğinin farkında olmalarını,

·  Kimya ile ilgili teorilerin ve yöntemlerin sınırlamalarının farkında olmalarını,

·  Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istekli olmalarını,

·  Kimya bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmalarını,

·  Kimyanın tıp ve teknolojik gelişmeler ile ilgili olan ilişkisini değerlendirmelerini,

sağlamaktır.