Okulumuzda UB Diploma Programı

OKULUMUZDA ULUSLARARASI BAKOLARYA DİPLOMA PROGRAMI

Program; Türkiye'de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Okulumuzun Lise kısmında 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. TED Ankara Koleji'nde UB Diploma Programı'nın başlatılması, Vakıf Yönetim Kurulu'muzun 26.11.1998 tarih ve 523-6/5524-5 sayılı kararı ile olmuştur. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'na Kasım 1998'de başvurulmuş, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 7 Temmuz 1999'da programın uygulanabilmesi için tarafımıza yetki verilmiştir. Bakalorya Diploma Programı IBO tarafından ayrıca ücretlendirilen bir programdır. iki yıllık olan bu programın ücreti 12. Sınıfta alınmaktadır. 2018 - 2019 Eğitim yılı için ücret 662 Euro'dur. 

UB DİPLOMA PROGRAMI ŞEMASI:

UB Diploma Programı, her biri çeşitli seçenekler sunan başlıca altı ders grubundan oluşan bir programdır. Bu program, şematik olarak bir çember ile gösterilmektedir.

- Diploma Programme curriculum framework . 21 October 2013. http://www.ibo.org/diploma/curriculum/

 

1.Grup (A Ana Dil ve Edebiyat)

UB Organizasyonu'nun öğrencilerin kendi kültürlerine bağlı kalmalarını teşvik etme politikasının bir parçası olan bu ders 80'den fazla dilde yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencinin konuşma, yazma , okuma ve dinleme becerilerini ve ana dilindeki edebi mirasına saygısını; dünya edebiyatı çalışmalarının verdiği uluslararası bakış açısı ile tamamlamaktır. 

2.Grup Yabancı Dil Dersleri ( A veya B ) 

Bu grupta, amaçlanan dili (İngilizce) ana dili gibi kullanabilen; daha önceden yabancı dil öğrenme deneyimi olan öğrencilere A ya da B düzeyinde dil dersleri sunulmaktadır. Dersler, yazılı ve sözlü iletişim üzerine odaklanmaktadır.


3.Grup (Birey ve Toplum)

Bu grupta; İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, İslâm Tarihi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Felsefe, Psikoloji, Sosyal Antropoloji ve 20. Yüzyılda Türkiye gibi dersler yer almaktadır. 

Ancak üniversiteye yerleşmede LYS-TM Puan Türü seçen öğrencilerimiz bu grupta 20. Yüzyılda Türkiye dersini (disiplinler arası birleştirilmiş Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji dersleri) alırlar.

Üniversiteye yerleşmede LYS-MF Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 3. grupta, hem 4.grup ve hemde 3.grup dersi kabul edilen Çevre Sistemleri dersini , 20. Yüzyılda Türkiye derslerini ise ortak genel kültür dersleri içinde alırlar. 

4.Grup (Fen Bilimleri)

Bu gruptaki dersler ise; Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Toplum, Tasarım Teknolojisi'dir. Disiplinler arası 4. grup projesiyle uygulamalı laboratuvar becerileri geliştirilen bu derslerde, grup çalışmasına dayalı öğrenme desteklenmektedir. Öğrenciler bu ders programı içinde doğa ve çevre bilinci ile, yerel ve küresel değerler konularını da inceleyerek sosyal sorumluluklarını geliştirmektedirler. 

Ancak üniversiteye yerleşmede LYS-MF Puan Türü seçen öğrencilerimiz 4.grupta Fizik, Kimya, Çevre Sistemleri ve Toplum derslerini;

Üniversiteye yerleşmede LYS-TM Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 4.grupta Biyoloji dersini alırlar. 

5.Grup (Matematik)

Diploma alacak tüm adayların bir Matematik dersi almaları gerekmektedir. Bu program içinde de değişik yeteneklere ve öğrencilerin farklı ilgi düzeylerine yönelik; Matematik Çalışmaları Standart Düzey, Matematik Standart Düzey, Matematik İleri Düzey ve Daha İleri Matematik 

olmak üzere dört seçenek sunulmaktadır. Bu derslerin her birinin amacı, öğrenciye matematiksel düşünmeyi kavratmak ve matematik dilinin kullanılmasında kolaylık ve güven sağlayarak Fen Bilimleri'ne de destek olmaktır.

Üniversiteye yerleşmede LYS-MF veya LYS-TM Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise 5.grupta Matematik Standart Düzey veya Matematik İleri Düzey derslerinden birini alırlar.

6.Grup (Güzel Sanatlar ve Seçmeli Dersler) 

Bu grupta Görsel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro yer almaktadır. Bu programda uygulama ve küresel bağlamda yaratıcı çalışma alanlarının araştırılması esastır. Ancak öğrenciler bu gruptaki derslerden herhangi birini tercih etmeyip, diğer gruplardan belirli dersleri de tercih edebilirler. Ancak üniversiteye yerleşmede LYS-MF Puan Türü seçen öğrencilerimiz UB diploması alabilmeleri için 6. grupta Fizik dersini, üniversiteye yerleşmede LYS-TM Puan Türü seçen öğrencilerimiz ise UB diploması alabilmeleri için 6.grupta 2.Yabancı Dil (Almanca/Fransızca) dersini almaları gerekir.

Okulumuzda başlangıç/orta düzeyinde verilmekte olan İkinci Yabancı Dil (Fransızca veya Almanca) dersi 4 Yıllık Lise Programında; 2005-2006 ders yılından itibaren okulumuzdaki tüm programlarda ortak genel kültür dersleri içinde yer almıştır. Bu nedenle üniversiteye yerleşmede LYS-TM Puan Türü seçen öğrenciler 9. ve 10. sınıflarda aldıkları İkinci Yabancı Dil dersini devam ettirmeleri durumunda B düzeyinde; değiştirmeleri durumunda ise başlangıç düzeyinde (Ab initio) alırlar.

Birinci grupta yer alan Türkçe A ve 3. gruptaki Türk Sosyal Bilimler dersleri ana dilde (Türkçe), diğer dersler ise İngilizce olarak yapılmaktadır.

Bilgi Kuramı (TOK - Theory Of Knowledge):

Bu ders UBD P'nin temel felsefesini oluşturmaktadır ve İngilizce dilinde verilmektedir. Ülkemizde sadece TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi UBDP Hazırlık Programında 10.sınıfta TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Bilgi Kuramı dersi başlangıç düzeyinde zorunlu seçmeli olarak verilir. 11. ve 12. sınıflarda 100 saatlik Bilgi Kuramı dersi zorunludur. Diploma almaya hak kazanabilmek için tüm öğrencilerin 1200-1600 kelimelik makale yazmaları ve sözlü sunumlarını tamamlamaları gerekmektedir.

CAS Çalışmaları

CAS Çalışmaları (Yaratıcılık, Bedensel Hareket ve Toplum Hizmeti) UB öğrencilerinin Diploma alabilmeleri için tamamlamaları gereken ders dışı etkinlikler bütünüdür. Her UB öğrencisi 2 sene içinde (11 ve 12. sınıflarda) çeşitli etkinliklere katılıp bunlarla ilgili hazırladıkları belgeleri ölçütlere uygun şekilde CAS Ofis'e onaylatmak zorundadır. Öğrencilere 10. sınıfta CAS ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılır. Bundan sonraki dönemlerde çalışmalarının raporlarını dosyalar ve günlükler halinde daha önceden belirtilen tarihlerde CAS Ofis'e teslim edip gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Bu çalışmaları tamamlamayan öğrenciler 
Uluslararası Bakalorya Diploması alamayacaklardır.

Öğrencilerin iki yıllık IB Programı içinde teslim etmeleri gereken belgeler: 

1) CAS Sözleşmesi (CAS Contract): Öğrencinin CAS Etkinlikleri hakkında bilgilendirildiklerini ve belirtilen şartlara uygun olarak çalışacaklarını kabul ettiklerini bildiren belgedir. (11.sınıf sene başında veli ve öğrenci tarafından imzalanmış bir kopya CAS Ofis'e teslim edilecektir.) 

2) Planlama Formu (Planning Form): (Planning Form): Öğrencinin yapmayı planladığı aktiviteleri önceden CAS Ofis'e bildirdiği belgedir. 

3) Günlükler (Journals): Yapılan aktivitelerin ayrıntılı bir biçimde en az haftada bir görsel dokümanlarla CAS Moddle Sistemine girmesidir.

4) Değerlendirme Formu (Evaluation Form): (Evaluation Form): Her aktivite için öğrencinin ilgili sorulara cevap verdiği ve danışmanının da değerlendirmelerinin bulunduğu formlardır.

5) Genel Değerlendirme Formu (General Evaluation Form): (General Evaluation Form): Genel olarak yapılan aktivitelerin CAS Koordinatörü ile değerlendirilmesidir.
 

Örnek çalışmalar:


C: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans...

A: Basketbol, Voleybol, Kayak, Yüzme ...

S: Görme engelliler okulu için CDlere kitap okuma, Köy okulu projelerinde görev alma, kütüphane projesinde çalışma yapma...

İki yıllık Diploma Programının tamamlanması için;

  • Yukarıda belirtilen 6 grubun her birinden üç tanesi "İleri Düzey" (Higher Level-HL) diğer üçü de "Standart Düzey" (Standart Level-SL) olmak üzere altı tane ders seçilmesi ve diploma süresini kapsayan 2 yıl içinde İleri Düzey dersleri için en az 240, Standart Düzey dersleri için ise en az 150 saat öğretim yapılması, 
     
  • Altıgenin içinde yer alan : 

    Bilginin ne olduğunun, çeşitli alanlarda inanç ve yargılarla öğrencilerin kişisel deneyimlerinin eleştirel bakışla irdelenmesini kapsayan Bilgi Kuramı (TOK) dersinin en az 100 saat olacak şekilde tamamlanması, 

    - CAS "Yaratıcılık, Bedensel Hareket ve Toplum Hizmeti" aktivitelerinden oluşan CAS programının 2 yıl içinde başarıyla tamamlanması, 

    - Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü, 12. sınıfta belirlenen teslim tarihinde tamamlanması gereken ve 4.000 kelimeyi aşmayan bir Bitirme Tezi (Extended Essay) sunması gerekmektedir. Bitirme Tezini Türkçe A veya İngilizce B'den alan öğrencilerin seçecekleri konular bu derslerde işlenen eserlerin haricindeki eserlerden seçmeleri gerekmektedir.