BTEC Programlarında Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Sürecleri

BTEC Programlarında Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Süreçleri

BTEC programları öğrenci merkezli programlardır. BTEC programlarında öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamak ve onları araştırma yapmaya yönlendirmek esastır. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrenme-öğretme süreci öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin farklı gereksinimlerine yönelik yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş ders planları ile yürütülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun öğrenme yaşantıları sunulur.

BTEC Programlarının değerlendirme yaklaşımı, öğrenme çıktılarına ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin öğrenci kanıtlarına dayalıdır ve değerlendirmelerin amacı alınan her bir ünitenin içeriğinin etkili öğrenildiğinden emin olmaktır. Program kapsamında öğrenciden her bir ünite için öğrenme kanıtları sunmaları beklenmektedir. Bu kanıtların değerlendirilmesi ise doğrudan o ünitenin programda var olan değerlendirme ölçütleriyle ilişkilendirilerek yapılmaktadır. Değerlendirmede sadece özgün kanıtlar kabul edilirken akademik dürüstlük ilkelerini benimseyen öğrencilerden araştırmalar yapmaları, projeler hazırlamaları, sunumlar yapmaları, raporlar yazmaları, uygulamaya dayalı görevleri gerçekleştirmeleri, çeşitli ürünler ortaya koymaları ve ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Değerlendirme süreci sonrasında tüm belgeler ve öğrenci ürünleri kayıt altında tutulur.

Değerlendirme sürecinde sonuç odaklı değerlendirmeden çok süreci de değerlendirmeyi içine alan görev ve projeler öğrencilere verilir. BTEC tarafından önerilen öğrenci görev formları (assignment birefs) yardımıyla ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

Bu formlar şu bilgileri içermektedir.

 • BTEC yeterlilik alanı
 • Öğrencinin ve öğretmenin adı-soyadı ve imzası
 • İlgili ünite ya da ünitelerin ismi
 • Görevin teslim edildildiği ve tamamlanması gereken tarihler
 • Görevin adı
 • Görevin amacı
 • Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş örnek olay, durum ya da senaryo
 • Değerlendirme ölçütleri
 • Görevler ve yönergeler
 • Öğrenci ürünlerinin özellikleri
 • Değerlendirme bölümü
 • Öğretmen geri bildirimi
 • Öğrenci geri bildirimi
 • Yapılan çalışmanın tamamen öğrencinin kendisine ait olduğuna ve yararlanılan tüm kaynakların belirtildiğine ilişkin öğrenci beyanı ve imzası

Değerlendirmeler yapılırken öğrenci ürünlerinin,

 • özgün olmasına
 • ünite kazanımlarına ve ölçütlerine uygun olmasına
 • kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesine dikkat edilir.

Öğrencilerin, öğrendiklerini göstermeleri, uygulamaya yönelik ve teknik becerileri kullanmaları, mesleki rollere ilişkin bireysel gelişmeler göstermeleri beklenir. Değerlendirmelerin amacına uygun, tarafsız ve güvenilir olması önemlidir.

BTEC Programlarında Görevin Teslim Süresinin Uzatılması ve Görevin Tekrarlanması

Her bir üniteye yönelik hazırlanmış ölçme araçları yardımıyla öğrencilerin, kazanımları hangi düzeyde gerçekleştirdiği belirlenir. Öğrencilerden, görevleri belirtilen süre içerisinde, en az başlangıç düzeyinde tamamlamaları beklenmektedir. Gerekli görülen özel durumlarda öğrencilere ek süre verilebilir ve ölçme araçlarıyla ortaya konan eksikliklerini tamamlamaları istenebilir.

A) Görevin Teslim Süresinin Uzatılması (Resubmission):

Öğretmen tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin iç denetleyici tarafından yapılandırılmasından sonra, ödevi zamanında teslim etmiş ve ürünleri özgün olarak hazırlamış ancak başlangıç düzeyindeki ölçütleri gerçekleştirememiş öğrencilere 10 gün ek süre verilerek görevi tamamlamaları istenebilir. Bu uygulamaya iç denetleyiciler ve öğretmenler bir araya gelerek karar verirler. Bu uygulamada;

 • Aynı görev verilir ve öğrencilerden 10 gün süre içerisinde tamamlamaları istenir.
 • Öğrenciler gerekli ölçütleri gerçekleştirmeleri durumunda başlangıç, orta ve ileri düzeyde not alabilir ve programa devam edebilirler.
 • Öğrenci aynı ödevi bireysel olarak, öğretmeninden rehberlik almadan tamamlamalıdır.

B) Görevin Tekrarlanması (Retake):

Teslim süresi uzatılmış görevi, verilen ek süre (10 gün) içerisinde teslim etmiş, ürünleri özgün olarak hazırlamış ancak başlangıç düzeyindeki ölçütleri gerçekleştirememiş öğrencilere, öğretmen ve iç denetleyicinin uygun bulması durumunda yeni bir görev verilir.

Bu uygulamada;

 • Bir önceki görevden farklı fakat aynı değerlendirme ölçütlerini karşılayacak yeni bir görev hazırlanır.
 • Öğrencilerden bu yeni görevi 10 gün süre içerisinde tamamlamaları istenir.
 • Öğrenci yeni görevi belirlenen ölçütlere uygun şekilde tamamladığında sadece başlangıç düzeyinde geçer not alır ve programa

devam eder.

İç Denetleyiciler (Internal Verifiers) ve Görevleri

Mesleki yeterlilik belgeleri kazandırmada okul içinde yapılan tüm uygulama ve değerlendirmelerin BTEC tarafından belirlenen standartlara ve kaliteye uygunluğunun denetlenmesi önemlidir. Bu amaçla BTEC programları her BTEC merkezinin kendi iç denetleyicilerinin olmasını zorunlu tutmaktadır. İç denetleyiciler BTEC tarafından belirlenmiş standart formlar yardımıyla, değerlendirme öncesinde ve sonrasında gerekli düzeltmeleri ve düzenlemeleri yapar.

Bu amaçla;

1.    Görev formları öğrencilere sunulmadan önce, öğretmen tarafından hazırlanan öğrenci görev formun (assignment)

 • ünite kazanımlarına ve ünite ölçütlerine uygunluğunu,
 • ünite içeriğine uygunluğunu,
 • öğrencilerin oluşturması beklenen ürünlerin ölçütleri karşılar nitelikte olup olmadığını,
 • yönerge ve görevlerin anlaşılırlığını,
 • yönerge ve görevlerin ölçütlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini,
 • yazım dilinin uygunluğunu,
 • verilen sürenin yeterliliğini değerlendirir.

Görev formu uygulanmadan önce yapılan düzeltmeler standart formlar yardımıyla öğretmene sunulur ve varsa gerekli düzeltmeler yapılarak değerlendirme aracı tekrar tasarlanır.

2.    Öğrenciler değerlendirildikten sonra

 • öğrenci ürünlerinin özgünlük açısından doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini,
 • değerlendirmenin doğru yapılıp yapılmadığını,
 • öğrenciye verilen geri bildirimin yeterliliğini kontrol eder.

Değerlendirme yapıldıktan sonra iç denetleyici tarafından yapılan bu kontrol, her bir öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve bu amaçla öğrenci ürünleri gözden geçirilir. İç denetleyici tarafından yapılan düzeltmeler standart formlar yardımıyla öğretmene sunulur ve varsa gerekli düzeltmeler yapılarak değerlendirme tekrarlanır.

Dış Denetleyiciler (Standart Verifiers)

Dış denetleyiciler, BTEC merkezlerinde iç denetimin BTEC standartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen ve öğrencilerin belgelerine onay veren görevlilerdir. İngiltere merkez tarafından belirlenirler ve yılda 2 kere dış denetim sürecini gerçekleştirirler.