Çalışma Alanları

 

i01 

İhtiyaç analizi çalışmasıyla değişen ihtiyaçları ortaya koyarak ulusal ve uluslararası literatüre, bilimsel gelişmelere ve program geliştirme ilke ve anlayışına uygun Okulumuza özel yeni öğretim programları hazırlamak.

i08 

Öğretim sürecini, bilgi çağının gerektirdiği insan profiline uygun teknolojik donanım, yazılım, araç-gereç ve modellerle K12 bütünlüğü içerisinde zenginleştirmek.

 i02 Öğrenme öğretme sürecinde uygulanmak üzere teknoloji destekli öğretim materyali geliştirmek ve etkililiğini değerlendirmek.  i11 Ulusal ve uluslararası yeni yayınlar, yeni uygulamalar ve yaklaşımlar ile bilimsel, teknolojik değişim, yenilik ve gelişmeleri incelemek, kurumda uygulanabilecek olanlara ilişkin öneriler geliştirmek.
 Untitled 2 Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyalleri hazırlamak, hazırlanan çalışmaların uygulama sonuçlarına göre düzeltme ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.  i08

Ulusal ve uluslararası sınavlara ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak.

 i04 Bilimsel gelişmeler doğrultusunda gelişen öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerin öğrenme-öğretme sürecine uyarlanmasını sağlamak.  i11 Bilgi çağının gerekliliklerine uygun bireyler yetiştirilmesi amacıyla projeler geliştirmek ve yürütmek.
 i05 Öğrenme-öğretme ve ölçme- değerlendirme faaliyetlerinin K12 bütünlüğü içerisinde standardizasyonunu sağlamak. i12  Ölçme araç ve değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmek.
 i07

Anket, ölçek, bilgi formu vb. ölçme araçları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek. ulusal ve uluslararası akademik programlarda ihtiyaçlar doğrultusunda görev almak.

 i14 Ulusal ve uluslararası programlarda akademik destek sağlamak.
 Untitled 15 Çağın gerektirdiği ihtiyaçlar ve okulun sahip olduğu olanaklar doğrultusunda hizmetiçi eğitim programları hazırlamak, eğitimler vermek ve eğitimlerin Okul uygulamalarına yansımasını sağlamak.  i14 Öğrenme eksikliklerini belirlemek, izleme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.