12. LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ
12. LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU

afisKONUSU:
Türk, İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol Edebiyatı’na ait farklı edebî türlerdeki eserlerin, lise öğrencileri tarafından, ön hazırlık yapılarak tartışmalı olarak değerlendirilmesi ve tartışmalar sonucunda her ülkenin edebiyatına ilişkin metinleri inceleyen gruplarca edebi eleştiri yazıları yazılarak bu yazıların tüm katılımcılara sözlü olarak sunulması

TÜRÜ: Sempozyum

AMACI: Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, lise çağındaki gençlerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve demokrasi bilincini geliştirmeyi, gençlere tartışma kültürü edindirmeyi, edebiyat metinlerine yönelik eleştirel bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel temel öğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri (9-10-11 ve 12.sınıflar), sempozyumun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Sempozyuma, Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel temel öğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
 • Sempozyuma katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
 • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci, sempozyuma, şartnamede yer alan ve eserlere göre belirlenmiş olan gruplardan birine katılacaktır.
 • TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca Zümrelerinin öğretmenlerinin ortak karar alarak seçtikleri ve şartnamede listesi yer alan eserlerin önceden okunmuş olması gerekmektedir.
 • Sempozyumda tartışma dili yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı alanı ve yapıtları için Türkçe olacaktır. Başvuruların, bu durum gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyumda tartışılacak İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol Edebiyatı eserleri Türkçe çevirilerinden okunacaktır.

SEMPOZYUMUN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ TAKVİM

15-19 OCAK 2024

Sempozyum şartnamesinin, afişinin hazırlanarak kurum içi onaya ve daha sonra MEB onayına gönderilmesi

ŞUBAT-MART 2024

Etkinliği düzenleyen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin etkinlik için fiziksel mekanları hazırlamaları ve akademik hazırlıkları gerçekleştirmeleri

MART 2024

Gerekli izinler alınmış ise okullara davetiye gönderilmesi

27 Nisan 2024

Sempozyumun TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İncek Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmesi

SEMPOZYUMUN ZAMANI VE PLANI

YER        : TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Gölbaşı / ANKARA
ZAMAN : 27 Nisan 2024 Cumartesi, 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
KAYIT     : 08.00-08.50
AÇILIŞ    : 09.00-09.30

I.OTURUM : 09.40-10.40
II. OTURUM : 11.00-12.00
III.OTURUM : 12.20-13.20
YEMEK ARASI : 13.20-14.20
IV.OTURUM : 14.40-15.40
V.OTURUM : 16.00-17.00
KAPANIŞ OTURUMU : 17.10-18.00

ETKİNLİK AYRINTILARI :  Sempozyumda incelenecek yapıtlar, MEB Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda yer alan “kök değerler”, “yetkinlikler”, “öğretim programının özel ve genel amaçları ile MEB 1000 Temel Eser içerisinden seçilmiştir. Burada işaret edilen başlıklar MEB TDE Öğretim Programı’nda aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

“Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.” (TDE Öğretim Programı, 4)

“1.2.2. Yetkinlikler 

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: 

1) Anadilde İletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.
2) Yabancı Dillerde İletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını paylaşmakta olup duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, ifade etme ve yorumlama becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerektirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma boyutları ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir. (…)
7) İnisiyatif Alma ve Girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil işlerine ait 8 bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal ve ticari etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
8) Kültürel Farkındalık ve İfade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin takdiridir.” (TDE Öğretim Programı, 4)

“ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖZEL AMAÇLARI 

Bu programla öğrencilerin:

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,
 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.” (TDE Öğretim Programı, 4)

ALANA ÖZGÜ BECERİLER 

 • Türk Dili ve Edebiyatı dersi Öğretim Programı ile dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler, aşağıda sunulmuştur.
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Eleştirel düşünme
 • Görsel Okuryazarlık
 • İletişim ve İş birliği
 • Medya okuryazarlığı
 • Yaratıcı düşünme” (TDE Öğretim Programı, 11-12)

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğretmenleri, sempozyumda aşağıda belirtilen alanlarda, adı geçen öğretmenlerin danışmanlığında, gerekçesiyle birlikte sunulan yapıtlar üzerinde çalışmaya karar vermişlerdir:

ULUSLARARASI LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ ATÖLYELERİ, YAPITLARI, DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN/LER 

YAPIT/YAYINEVİ/YAPITIN SEÇİLME GEREKÇESİ 

ŞİİR 

Emine GÜLTEKİN
Aslı KOÇ 

Orhan Veli Kanık, Bütün Şiirleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenecek olan Genç Eleştirmenler Sempozyumunda görev alacak Şiir Topluluğu, sempozyum çalışmaları odağında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairlerinden Orhan Veli Kanık’ın bulunmasına karar vermiştir: Orhan Veli Kanık MEB 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında bulunmaktadır, dolayısıyla Orhan Veli Kanık MEB tarafından yayınlanan “Öğretim Programının Özel Amaçlarına” uygun görülerek seçilmiştir. 1 Bu dipnotta bulunan bütün amaçlara, öğrencilerin Orhan Veli Kanık’ın şiirlerini kullanarak ulaşması uygun görülmüştür.

ÖYKÜ 

Hatice BAŞPINAR
Berivan KARAMAN 

Yusuf ATILGAN, Bodur Minareden Öte

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nda hikâye/öykü atölyesinde Yusuf Atılgan’ın “Bodur Minareden Öte” adlı yapıtının incelenmesi planlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlik izinleri yönergesinin 8. maddesinde yer alan “Sosyal etkinlik izin başvurularına eklenecek her türlü materyalde öğrenci ve kursiyerlerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.” ifadeleri dikkate alınarak 11.sınıf MEB kitabında da durum öyküsüne örnek olarak tercih edilen yapıtta “Kasabadan”, “Köyden”, “Kentten” başlıkları altında on hikâye yer almaktadır. Bu hikâyelerde görülen yalnızlık, yabancılaşma, ötekileşme/ötekileştirilme, özgürlük, bunaltı gibi izlekler odağında öğrencinin okuduğunu anlama becerisi ile eleştirel okuma becerisini geliştirmek amaçlanmıştır. Öykülerin mekânsal olarak sınıflandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda yazarın sosyolojik, ekonomik, kültürel anlamda farklı yapılara sahip üç ayrı mekânı ve bu mekânda yaşayan insanları anlatarak mekân-insan ilişkisi üzerinde durduğu görülmektedir. Yapıtın bu özelliği aracılığıyla öğrencinin öykü kişileri ile mekân arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin işlevini fark etmesi amaçlanmıştır. İsimsiz ve sıradan mesleklere sahip olan hikâye kişilerinin yaşadığı birey-birey, birey-toplum çatışmaları aracılığıyla da hem şahıs kadrosunun özelliği hem de metindeki çatışmaları belirlemesi ve işlevleri hakkında fikir yürütebilmesi hedeflenmiştir. Bu hedeflerin yanında yapıt; edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini tanımaları; dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları; metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları gibi MEB’in Türk Dili ve Edebiyatı dersi için belirlediği özel amaçları karşılarken bilgi okuryazarlığı, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi alana özgü becerilerini de geliştirmek için uygundur. 

ROMAN 

Müge ATACAN
Abdullah ŞAHİN Hatice ERSOY

Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi

Yaşar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi başlıklı romanı, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin “Genel Esaslar” başlığının, 8. maddesinde belirtilen ölçütleri karşılamaktadır. 

Metnin içeriğinin anlaşılır, kültürümüze ait olması gelişim seviyelerine uygundur. Romanın, geleneksel kültür öğelerimizi tanınmasına, sevilmesine olanak tanımaktadır. Böylece öğrencilerin kültürümüzü oluşturan yapı taşlarına, geleneğimize duyacakları ilgilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Romanda herhangi bir şiddet, uygunsuz ifade ve davranışa, toplumun genel ahlaki kurallarına tezat oluşturacak öğeye yer vermemiş olması öğrencilerin pedagojik durumlarıyla uyuşmaktadır. Ayrıca söz konusu romandan alınmış bir parça MEB 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabının 229. sayfasında örnek metin olarak tüm okullarda işlenmektedir. 

 Nedim Gürsel, Resimli DünyaYapıt, “yeni tarihselcilik” bağlamında değerlendirilecektir.

TİYATRO 

Mustafa DEĞİRMEN 

Sermet Çağan, Ayak Bacak Fabrikası

İki Perdelik Ayak Bacak Fabrikası, 1963 yılında Sermet Çağan tarafından kaleme alınmıştır. Çağan'ın bu oyunu, Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi akımın önemli yapıtlarından biri sayılmaktadır. 1964'te Erlangen Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde dördüncülük ödülü kazanan yapıt, Türkiye'nin bütün illerinde oynanmış, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek diğer dillere çevrilmiştir. Trabzon Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi, Kadıköy Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu, AST gibi topluluklar tarafından sahnelenen oyun, evrensel değerler taşımakta, güncelliğini korumaktadır. Oyun, köylülerin sorunlarına odaklanmaktadır.  

YARATICI DRAMA 

Emine ÇELEBİOĞLU TAŞ 

Buket ŞAFAK CİĞEROĞLU 

Rad Bradbury, Fahrenheit 451

Bu atölyede Yaratıcı Drama Eğitmenliği sertifikası olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimizin, kök değerler çerçevesinde yazacakları atölye etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlik, yaratıcı dramanın amaçları olan eleştirel düşünme ve hayal gücünün gelişmesini sağlama, olaylara karşı değerlendirme yapabilme, analiz edebilme, grup veya birey çalışmalarında örgütsel olarak karar verme ve yeni çözümler üretmede yardımcı olma, empati duygusunu geliştirme amaçlarına uygundur. Bunun yanında yapıt MEB’in Türk Dili ve Edebiyatı dersi için belirlediği özel amaçlar olan öğrencilerin edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları; dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları; metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları; çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlarına da uygundur. 

YARATICI YAZARLIK 

Başak AÇIR 

Beşir Sevim, Yalancı Kehribar

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nda Yaratıcı Yazma Atölyesi’nde Beşir Sevim’in “Yalancı Kehribar” adlı şiir kitabı odağında “Yazma Evreni- Yazma Süreci- Edebiyat ve Gerçeklik- Disiplinler Arası Edebiyat” konu başlıkları altında bir çalışma gerçekleştirilecektir. Yapıtı incelenecek yazar, MEB’e bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmış ve yapmaktadır.  

Beşir Sevim, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapmış, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Mersin, Batman ve Ankara’da çeşitli liselerde öğretmenlik yapan sanatçı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Ders Kitapları İnceleme komisyonlarında görev almış, MEB için ilk ve orta kademeye yönelik ders kitapları yazmıştır.  

Papirüs ve Külöykü gibi edebiyat dergilerinin editörlüğünü yapan Beşir Sevim, 2012 yılında Fransa’da “Levure Littéraire” isimli edebiyat dergisinin Türkiye Özel Sayısı’nın çağdaş genç şairler bölümünde ve 2006 yılında Uluslararası Beyoğlu Şiir Festivalinde Türkiye’yi temsil etmiştir.  

Sanatçının Abdullah Ataşçı ve Faysal Soysal’la birlikte senaryosunu yazdığı Ceviz Ağacı filmi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çekildikten sonra aralarında Uluslararası Bremen Film Festivali, London City Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, New York ve Torino Underground Film Festivali’nin de yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmada yirmiden fazla ödül almıştır.  

Halen Ankara’da öğretmenlik yapan şair; edebiyat, tiyatro ve sinema ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. 

Bu çok yönlü sanatçımızın yazma evrenine ve sürecine bakışı, “edebiyat- senaryo- drama” bağlamında ürettiği eserleri, bununla birlikte sanatçının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olması, ayrıca MEB onaylı ders kitaplarının inceleme komisyonlarında görev almış bulunması atölye çalışmalarımız için sanatçımızın eserlerini incelemek konusunda hareket noktamız olmuştur. 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 

Şule KAYNAR Oğuzhan BOZKURT 

- Kemal, Yaşar. (2022). Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana

- Sotiriyu, Dido. (2014). Benden Selam Söyle Anadolu’ya

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nda Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyesi’nde öğrencilerle incelenmek üzere Türk edebiyatından Yaşar Kemal’in “Fırat Suyu kan Akıyor Baksana” adlı yapıtı ile Çağdaş Yunan edebiyatından Dido Sotiriyu’nun “Benden Selam Söyle Anadolu’ya” adlı yapıtı belirlenmiştir. Bu iki ayrı yapıtta ortak olarak ele alınıp karşılaştırılacak izlek “göç kavramı”dır. Atölye çalışmalarımızda öğrencilerimizle, aynı izleğin farklı edebî anlayışlarda nasıl ele alındığını inceleyerek yapıtların ortaya çıkışında kültürel, coğrafî, tarihî, millî-manevî ve evrensel değerler, kültürler arası etkileşim vb. özelliklerin önemini fark ettirebilmek amaçlarımızdan biridir. Yapıtlar bu özellikleriyle öğrencilerin eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirme amaçlarına uygundur. Bunun yanında yapıtlar, MEB’in Türk Dili ve Edebiyatı dersi için belirlediği özel amaçları, öğrencilerin edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları; dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları; metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları; çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlarına da uygundur 

GÖÇ EDEBİYATI

Gizem ATALA
Onur AYDIN

Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü

Fakir Baykurt, Koca Ren

Yapıtlar, “göç” bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLAMA 

 Sevgi KÜÇÜKYAVUZ 

Çalıkuşu

1966 yapım film, 1986 ve 2013 yapım dizi 

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nda Edebiyattan Sinemaya Uyarlama Atölyesi’nde Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanının TRT yayın kuşağındaki sinema ve dizi uyarlamalarının incelenmesi düşünülmüştür. Bu bağlamda Çalıkuşu romanı MEB ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatı ile ilişkilendirilerek okutulmayı hem de boş zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle başvurabilecekleri kaynak eserlerden biri olmayı uygun görerek Temel Eserler arasında listelemiştir. Reşat Nuri Güntekin’in bu eserinin bu yıl 100. yaşını doldurmuş ve Mustafa Kemal Atatürk’ün başucu kitaplarından biri olması ile de, eğitim ve öğretimin öneminin işlenmesi yoluyla bir öğretmenin toplumu şekillendirme mücadelesini de içermesi yönlerinden yapıt atölye çalışmalarına uygun görülmüştür. 

DENEYSEL EDEBİYAT 

Gözde Öz
Meltem APAYDIN
Derya Korkmaz

Deneysel Edebiyat Antolojisi

Bu atölyede adı geçen yapıt yalnızca çalışmanın temel mantığını anlatmak için kullanılacaktır. Atöyede sanat felsefesi ve edebiyat, türlerin zaman içerisinde evrimi gibi teorik konular tartışılarak öğrencilerin türler arası üretmelerini sağlayacak yazma çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

Fotoğraflar ve edebiyat bağlamında yaratıcı çalışmalar yapılacaktır.

EDEBİYAT VE YAPAY ZEKA

Elif Gizem DÜZGÜN

Bu grup, sempozyum, edebiyat ve yapay zeka disiplinlerini birleştirerek; dilin evrimi, edebi eserlerin analizi ve yapay zeka teknolojilerinin yaratıcı süreçlere entegrasyonu konularında katılımcılara derinlemesine bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun içeriği, dilin bilişsel yapılarından yola çıkarak, dil analizi ve öğrenme algoritmalarının edebi eserler üzerindeki etkilerini ele alacak, katılımcılara yapay zeka ile dilin etkileşimini anlama ve yönetme becerileri kazandıracak nitelikte olacaktır. Edebiyat ve yapay zeka disiplinlerini birleştiren atölyelerde, edebi eserlerin yapay zeka ile etkileşimini irdeleyecek, dil analizi ve öğrenme algoritmalarının yaratıcı süreçlere olan etkilerini ele alacak ve katılımcılara kendi projelerini geliştirme fırsatı sunacak interaktif atölyeler düzenlenecektir.

İNGİLİZ EDEBİYATI  

Simge BAL

John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar, (çev: Ayşe Ece)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi Yönetmeliği'nin ikinci bölümü Madde 5'te belirtildiği üzere eğitim öğretimi yapılan öğrenciler, yabancı dildeki 

a) Dinleme - Anlama
b) Okuma - Anlama
c) Konuşma 

becerilerini geliştirmek ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak için etkinlikte yer alacaklardır. 

 Ayrıca bütün katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesinin 5. Maddesi 4. ve 5. bendinde yer alan hususlara göre gönüllülük esasıyla ve veli izin ve onayları alınarak etkinliğe katılacaklardır. 

Bu sene gerçekleşecek olan Genç Eleştirmenler Sempozyumu'nda MEB'in Ortaöğretim okullarında okutulacak kitaplar listesinde yer alan ve kaynak eser olarak tavsiye edilen, Amerikalı yazar John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı eseri İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Damla Sönmez ve Demet Alpat yönetiminde gönüllü öğrenciler ile incelenecektir. 

ALMAN EDEBİYATI 

Selda GÜNGÖR

Franz Kafka, Dönüşüm (çev: Ahmet Cemal)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi Yönetmeliği'nin ikinci bölümü Madde 5'te belirtildiği üzere eğitim öğretimi yapılan öğrenciler, yabancı dildeki

a) Dinleme - Anlama
b) Okuma - Anlama
c) Konuşma

becerilerini geliştirmek ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak için etkinlikte yer alacaklardır.

FRANSIZ EDEBİYATI 

Gürcü ACAR 

Jules Verne, 80 Günde Devrialem,

Roman, belirli koşullar gözeterek dünyayı seksen günde dolaşacak bir İngiliz beyefendisinin serüvenini anlatan bir macera romanıdır. Roman, farklı kültürleri ve gitgide sanayileşen ve küreselleşen dünyada rast gelinebilecek olguları yer yer ironik yer yer trajikomik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Yapıt üstüne olan çalışmada kültür zenginliği ve ayrımcılıktan uzak bakış açısı kazanımı esas alınarak İkinci Yabancı Dil eğitiminin temeli olan dil ve kültür edinimi önemi vurgulanaaktır. Dünya klasikleri içerisinde ilk yüz yapıt arasında yer alan yapıt, birçok kez Türkçeye çevrilmiş ve tiyatroya uyarlanmıştır. Pedagojik olarak uygundur. Dil düzeyi olarak ele alındığında özgün metin (Fransızca metin) B1 ve B2 düzeyine uygundur.  

İSPANYOL EDEBİYATI 

Deniz ÇİFTÇİ 

İspanyol Masalları (çev:Servin Sarıyer)

Bu atölyede, geleneğin en önemli yansıtıcısı, sözlü kültür ürünlerinden masallar değerlendirmeye alınacaktır. Masallar, ayrıca masal tip ve motif katalogları, biçimleri açısından evrensel boyutta da değerlendirilecektir.  

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi Yönetmeliği'nin ikinci bölümü Madde 5'te belirtildiği üzere eğitim öğretimi yapılan öğrenciler, yabancı dildeki 

a) Dinleme - Anlama
b) Okuma - Anlama
c) Konuşma 

becerilerini geliştirmek ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak için etkinlikte yer alacaklardır. 

NOT: Şartnamede belirtilen eserler, tarafımızca incelenmiş olup MEB mevzuatına, genel amaçlarına aykırılık teşkil etmemektedir ve sempozyumdaki hedef kitleye uygundur.

ETKİNLİĞİN DÜZENİ VE ETKİNLİKTE KULLANILACAK YÖNTEM: 

Etkinlikte her grup ayrı bir salonda eş zamanlı olarak toplanacak, yapıtlar iki oturum başkanı öğrencinin başkanlığında tartışılacak ve değerlendirilecektir.
Etkinliğin sonunda her grubun yapıtın akademik değerlendirmesini içeren bir makale ortaya çıkarması ve etkinlikle ilgili deneyim yazısı oluşturması beklenmektedir.
Etkinliğin kapanışında her grubun iki sözcüsü çevrim içi sözlü olarak değerlendirmelerini aktaracaklardır. İki sözcüden birinin akademik çıkarımlarını, diğerinin ise etkinlik sonrası deneyimlerini aktarması beklenmektedir. 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI WEB ADRESİ: https://sempozyum.tedankara.k12.tr/

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İLETİŞİM 0312 586 90 00

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi - Dahili 1607
İngilizce Zümresi                       - Dahili 1627
Almanca Zümresi                       - Dahili 1605
Fransızca Zümresi                      - Dahili 1616
İspanyolca Zümresi                    - Dahili 1612 

Görevli Öğretmenler

Sempozyum Koordinatörü: Işıl Çırakoğlu
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri : Emine GÜLTEKİN, Aslı KOÇ, Hatice BAŞPINAR, Berivan KARAMAN, Müge ATACAN, Abdullah ŞAHİN, Mustafa DEĞİRMEN, Emine ÇELEBİOĞLU TAŞ, Buket ŞAFAK CİĞEROĞLU,  Başak AÇIR, Şule KAYNAR, Gizem ATALA, Oğuzhan BOZKURT, Sevgi KÜÇÜKYAVUZ, Gözde ÖZ, Meltem APAYDIN,  Elif Gizem DÜZGÜN
İngilizce Öğretmenleri : Simge BAL
Almanca Öğretmeni : Selda GÜNGÖR
Fransızca Öğretmeni : Gürcü ACAR
İspanyolca Öğretmeni : Deniz ÇİFTÇİ

GÖREVLİ ÖĞRENCİLER :

11/L                             Damla ALKAN
11/L                             Metehan ERKAN

SEMPOZYUMUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:

 • Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/06/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılacaktır.
 • Sempozumda ticari amaç güdülmemiştir ve tüm katılımcılara ücretsizdir. Katılımcı ve danışman öğretmen için etkinliğe katılım ücreti yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin Genel Esaslar “Madde 5 (2) Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez” gereği yarışmaya katılım ücretsizdir. Ancak, bu ücretsiz kısım sadece etkinliğe katılım ile sınırlıdır. Etkinliğe katılmak isteyen okulların etkinlik dışındaki otel, konaklama, yemek vb. masraflarından okulumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Sempozyumun planlanması, tanıtımı ve uygulanması eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapılacaktır.
 • Katılımcıların yaş esası göz önünde bulundurularak velilerinden katılımlarına dair izin dilekçesi talep edilecektir. Öğrencilerin velilerinden alınacak, veli izin form örneği ve kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin izin dilekçe örneği ekte gösterilmiştir.
 • Sempozyum, katılımcıların gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
 • Sempozyum kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamı, tanıtımı yapılmayacaktır ve herhangi bir kurumu veya kişiyi öne çıkaran ifade ve ögelere yer verilmemiştir.
 • Sempozyumun hiçbir aşamasında katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, ekte bulunan açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Bu bilgiler üçüncü kişilere verilmeyecek; etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Katılımcı sayısında herhangi bir sınır yoktur. Sempozyuma katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Özel gereksinimli bireylerin etkinliğe katılımı olması durumunda ve Okulumuza bilgi verilmesi halinde Ankara içi ulaşım Okulumuz tarafından karşılanacak bireyin durumuna istinaden gerekli önlemler alınacaktır.
 • Sempozyumda maddi ödül ve gider olmaması nedeniyle etkinlik ile ilgili herhangi bir bütçe oluşturulma gereği duyulmamıştır.